Dodávky a dopravaObchodní podmínky
Číslo účtu: 209328752/0600 MONETA Money Bank, a. s.

Doručujeme pouze na území ČR.

Expedujeme přímo z centrálních skladů KLUDI, nejčastěji z Rakouska, případně z meziskladů z Polska, Maďarska a Německa.
Pro expedici ze zahraničních skladu nelze zadat výběr dobírky, proto je platba možná pouze bezhotovostně převodem na náš účet prodávajícího č. 209328752/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a. s.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy v Kč včetně DPH, pokud není stanoveno jinak.
Provozovatelem e-shopu je: Ludmila Masopustová se sídlem Píšťany 81, PSČ 411 01 Píšťany identifikační číslo: 63142368.
Neplátce DPH. Požadujete-li nákup s odpočtem DPH, zajistíme prodej a odeslání zboží prostřednictvím našeho partnera - kamenný obchod.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Ludmila Masopustová
se sídlem Píšťany 81, PSČ 411 01 Píšťany
identifikační číslo: 63142368
zapsané Městský úřad Litoměřice č.j.: 96/664/01
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kludi-cz.cz
Bankovní spojení: 209328752/0600 MONETA Money Bank, a. s.
Kontaktní adresa: KLUDI-CZ, areál firmy Bravea, Chelčického 1228,413 01 Roudnice nad Labem, tel: 774 128 546, 416 836 166, e-mail: info@kludi-cz.cz
Bankovní spojení: 209328752/0600 MONETA Money Bank, a. s.
Neplátce DPH. Požadujete-li nákup s odpočtem DPH, zajistíme prodej a odeslání zboží prostřednictvím našeho partnera - kamenný obchod.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ludmila Masopustová, se sídlem Píšťany 81, PSČ 411 01 Píšťany , identifikační číslo: 63142368, zapsané zapsané Městský úřad Litoměřice č.j.: 96/664/01 jako provozovatel on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kludi-cz.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kludi-cz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „pokračovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 209328752/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené sbalením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího KLUDI-CZ.cz, areál firmy Bravea, Chelčického 1228,413 01 Roudnice nad Labem či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kludi-cz.cz.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. Chyba: Zdroj odkazu nenalezen obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.4.1 V případě zjištění poškození obalu se toto zapíše do přepravního listu. Řidič přepravce PPL nemusí být další kontrole přítomen. Na reklamaci poškození obsahu zásilky jsou u PPL 3 pracovní dny. Případný problém nám prosím nahlašte do dvou pracovních dnů, nejlépe telefonicky na 774 128 546, následně e-mailem na info@kludi-cz.cz
6.4.2 Expedujeme přímo z centrálních skladů KLUDI, nejčastěji z Rakouska, případně z meziskladů z Maďarska a Německa.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.6. Doručujeme pouze na území ČR.
 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kludi-cz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.3.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kludi-cz.cz.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.3.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.3.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 

12. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY SPOTŘEBITELEM

12.1. Spotřebitel může doposud nedodanou objednávku zboží (nabídku na uzavření kupní smlouvy) stornovat. K tomu může využít jakýkoli prostředek, kterým prodávající disponuje:
- telefon 774128546, 416836166 - prosím volejte, abychom zastavili odeslání;
- e-mail info@kludi-cz.cz;
- písemně na adresu provozovny.

13. DODACÍ LHŮTA

13.1. Dodací lhůta je vždy uvedena v počtu pracovních dnů a začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky.
 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování KLUDI-CZ, areál firmy Bravea, Chelčického 1228,413 01 Roudnice nad Labem, adresa elektronické pošty info@kludi-cz.cz, telefon 774 128 546, 416 836 166.

V Roudnici nad Labem dne 23. března 2016.
Poslední aktualizace 25. prosince 2018.

Dokumenty ke stažení:

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy + Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy + Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu DOCX - MS Word 2007/2010/2013

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy + Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu DOC - MS Word 97/2000/XP/2003

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu DOCX - MS Word 2007/2010/2013

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu DOC - MS Word 97/2000/XP/2003

 
======================================


NÍŽE UVEDENÉ JE NEPLATNÉ

Tyto obchodní podmínky blíže specifikují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího - spotřebitel, zákazník. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím spotřebitel. Je-li kupujícím právní subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění novel.

Stručně obecné
- Odeslané objednávky jsou závazné a kupující uzavírá odesláním objednávky s prodávajícím smluvní vztah.
- Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto
  elektronického obchodu.
- Po provedení objednávky Vám bude na e-mail uvedený v objednávce zasláno potvrzení o přijetí objednávky a souhrn
   objednaného zboží.
- Daňový doklad obdržíte spolu s objednaným zbožím nebo elektronickou cestou.
- Objednávky zasíláme standardně pouze na území ČR.

Ceny
Minimální výše objednávky je 1.000,- Kč včetně DPH.
Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Dle dále uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za dopravné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům a nezahrnují související dekorace, plnění nebo doplňky. Ceny v internetovém obchodě mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

Způsob platby
- platba předem na náš účet,
- hotově při předání zboží kurýrem,
- dobírkou, u DPD možnost platit platební kartou.
Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění nákupu.

Přijaté a uhrazené objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 10% z ceny objednaného zboží bez DPH. Částku, kterou jste uhradili Vám vrátíme poníženou o storno poplatek na dohodnutý bankovní účet nebo si ji můžete vyzvednout osobně.

Doprava
Balné neúčtujme.
Veškeré zboží před odesláním důkladně kontrolujeme.
Doprava přepravní službou DPD je zdarma při objednávce nad 10.000,- v rámci ČR. Při převzetí dobírky od DPD je možné platit platební kartou.
Speciální expresní doprava motokurýrem pouze v našem e-shopu, blíže viz záložka DOPRAVA.


Ceny dopravy:
- přepravní službou DPD nebo profibalíkem České pošty 150,- Kč bez DPH
- motokurýrem 30,- Kč/km bez DPH, výchozí bod Roudnice nad Labem.
Objednané zboží nemusí být dopraveno najednou. Doslání objednaného zboží je na náklady internetového obchodu. Dopravu zajišťujeme přepravními službami nebo vlastní.

Dodací lhůty
Dostupnost výrobků KLUDI je uvedena u každé zboží. Nejžádanější sortiment je běžně skladem. Dodací lhůta tohoto zboží bývá obvykle do druhého až třetího pracovního dne při objednání do 12:00 hod. Dostupnost uvedená u jednotlivých výrobků se výjimečně nemusí shodovat s aktuálním stavem. Jedná se o situace, kdy zboží je aktuálně vyprodáno ze skladových zásob nebo je u výrobce či dovozce do ČR výjimečný výpadek v sortimentu. V takovém případě se budeme snažit prodlevu v dodávce zákazníkovi minimalizovat.
Pokud je uvedeno "do 10ti dnů" bývá dodací lhůta většinou kratší - 5 až 7 dní.
Ojediněle, kdy zboží není u velkoobchodu v ČR je dodací lhůta do dvou až třech týdnů. V takovém případě je zákazník informován a dotázán, zda trvá na objednávce.

Převzetí zásilky
Při převzetí zásilky se vždy za přítomnosti přepravce přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (výrazně promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, zásadně porušena balící páska). Pokud by byla zásilka poškozena ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. V takovém případě nás prosím kontaktujte telefonicky nebo napište e-mail, uveďte důvod nepřevzetí zásilky. Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky. Pokud jste převzali neporušený balík, je ve Vašem zájmu bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout. O dalších případných závadách a nedostatcích nás informujte telefonicky nebo písemně (dopis nebo email) do tří dnů od doručení zboží. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení.

Reklamace
Při zjištění závady, kterou bude kupující považovat za reklamaci, doporučujeme prvně se obrátit na autorizovaný servis výrobce. Reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis Vám též poskytne úplné a odborné informace k Vaší závadě, popř. Vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.
U výrobků KLUDI je zajištěn záruční servis přímo u zákazníka vyjma sprchových souprav i samostatných hadic a hlavic. Při reklamaci kontaktujte níže uvedené reklamační oddělení a domluvte termín návštěvy reklamačního technika u Vás. S největší pravděpodobností ale nebudete reklamačního technika potřebovat, protože výrobky KLUDI mají pod 1% reklamací. Pokud tato cesta není možná, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem. Po dohodě na dalším společném postupu vyplní kupující Reklamační list. Reklamační list přiložte spolu s kopií dokladu o zaplacení ke zboží a zašlete na naši adresu běžným balíkem nebo doručte osobně. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se k reklamaci vyjádří co nejdříve ode dne jejího obdržení.

Záruční lhůta
5 let na všechny výrobky KLUDI vyjma sprchových souprav, kde je záruka dvouletá.
Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Odstoupení od smlouvy
14-ti denní záruka vrácení peněz Respektujeme § 53 odst. 7 občanského zákoníku a poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím.
V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).

Podmínky vrácení peněz:
- Zašlete email na
kludi-cz@kludi-cz.cz nebo písemně s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ……… (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
- Zboží musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité a schopné dalšího prodeje.
- K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.
- Zboží odešlete běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme).
- V přiloženém dopise s datem a podpisem uveďte způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží.
- Zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- změnila se výrazným způsobem cena


V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

Ochrana osobních údajů
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, dopravce, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme Vaše data žádné třetí straně. Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím.